Regulamin Klubu - Sudecki Klub Pszczelarza Polanka

Sudecki
Klub
Pszczelarza
Polanka
Przejdź do treści

Menu główne:

REGULAMIN
SUDECKI KLUBU PSZCZELARZA POLANKA
Postanowienia ogólne
§ 1
Sudecki Klub Pszczelarza Polanka w dalszej części Regulaminu zwany Klubem, powstał w celach towarzyskich. Klub jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich "Polanka"
§ 2
Celem Klubu jest:
1. Promocja i wspieranie produktów pszczelich,
2. Pomoc w programach KPWP (zakup leków przeciw warrozie, matek pszczelich z renomowanych pasiek, itp.
3. Propagowanie wiedzy pszczelarskiej,
4. Integrowanie starszego pokolenia pszczelarzy.
5. Pomoc dla nowo wstępujących pszczelarzy w zakresie prawa i pozyskania pszczół w tym dzierżawa rodzin pszczelich.
6. Organizowanie spotkań Klubu w celu integracji środowiska pszczelarskiego.
7. Dzielenie się olbrzymim doświadczeniem starszego pokolenia pszczelarzy z młodymi adeptami pszczelarskimi.
§ 3
1. Czas działalności Klubu jest nieograniczony.
2. Klub nie ma aspiracji do tworzenia stowarzyszenia, zrzeszenia lub innego uregulowania prawnego.
3. Klub prowadzi swoja witrynę internetową:  www.walbrzych.cba.pl
Członkostwo
§ 4
1. Przynależność do Klubu jest dobrowolna.
2. Członkiem Klubu może zostać każdy pszczelarz lub sympatyk pszczelarstwa, który zapoznał się z regulaminem Klubu i zaakceptował go.
3. Wypełnił odpowiedni formularz zgłoszeniowy i uzyskał akceptację władz Klubu.
4. Opłacił składkę członkowską, ulową, wpisową.
§ 5
1. Wysokość składki jest zmienna.
2. Składka członkowska i ulowa jest opłatą jednorazową na okres 1 roku.
3. Sympatyk Klubu opłaca tylko składkę członkowską.
§ 6
Wysokość składek ustala tylko i wyłącznie Zarząd Klubu.
§ 7
Członek Klubu ma prawo:
1. Otrzymać refundacje z programów KPWP
2. Zgłaszać swoje propozycje dotyczące zmian w funkcjonowaniu Klubu.
3. Brać udział w spotkaniach Klubu,
4. Otrzymywać informacje na temat stanu finansów Klubu i wszelkich działań prowadzonych przez Klub,
5. Do korzystania (reklamowania) swojej pasieki na stronie Klubu,
§ 8
Członek Klubu ma obowiązek:
1. Przestrzegać niniejszego Regulaminu Klubu.
2. Mieć zarejestrowanym u PLW (nie dotyczy sympatyków pszczelarstwa)
3. Dbać o dobre imię Klubu oraz godnie reprezentować Klub przed innymi pszczelarzami.
4. Czynnie uczestniczyć w pracach Klubu.
5. Terminowo opłacać wszelkiego rodzaju składki.
6. Przestrzegać terminów w realizowanych projektach.
§ 9
W szczególnych wypadkach członek Klubu może zostać pozbawiony członkostwa.
Może to nastąpić w przypadku stwierdzenia:
1. Rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących Klubu lub jego członków.
2. Działalności na szkodę Klubu, w szczególności godzących w jego dobre imię,
3. Zachowania niegodnego członka Klubu, (arogancja, bezczelność, mówienie nieprawdy, poniżanie innych członków, łamanie prawa weterynaryjnego oraz nieprzestrzeganie niepisanej etyki pszczelarskiej)
4. Nie opłacenia ustalonej składki członkowskiej, ulowej lub innych ustalonych składek.
§ 10
Członek Klubu może zrezygnować z członkostwa informując Władze Klubu o tym fakcie. W związku z tym faktem członkowi Klubu nie przysługuje zwrot zapłaconej składki.
Władze Klubu i reprezentacja
§ 11
1. Władzami Klubu jest Zarząd.
2. Zarząd przekazuje informację finansowo - organizacyjną na walnym zebraniu.
3. Klub nie posiada komisji rewizyjnej ani sądu koleżeńskiego.
4. Władza Klubu to: Prezes Klubu, Sekretarz Klubu, Skarbnik Klubu.
5. Wszelkie ważne decyzje dotyczące Klubu ustala tylko Zarząd na odrębnym posiedzeniu.
6. W sprawach nieuregulowanych ostatnie słowo ma Prezes Klubu
§ 12
Klub na zewnątrz reprezentuje jego Zarząd.
§ 13
1. Zarząd Klubu pełni swoją funkcję społecznie.
2. Zarząd ma prawo wykorzystać do 20% roczne środków finansowych Klubu na cele reprezentacyjne.
3. Majątkiem Klubu dysponuje tylko i wyłącznie Zarząd Klubu.
4. Majątek Klubu w przypadku rozwiązania Klubu zostanie przekazany w całości na organizacje pożytku publicznego wedle uznania członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Danymi osobowymi administruje Zarząd Klubu a podane informacje osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów ściśle związanych z działalnością Klubu.
2. Klubowicze nie mają możliwości głosowania a funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym zaufaniu klubowiczów do Zarządu Klubu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszego regulaminu, Zarząd Klubu ma decydujące zdanie.
§ 15
O wszelkich zmianach w regulaminie, członkowie Klubu zostaną poinformowani na Walnym zebraniu.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego