Regulamin Klubu - Sudecki Klub Pszczelarza Polanka

Elitarny Sudecki Klub Pszczelarza Polanka
Przejdź do treści

Menu główne:

REGULAMIN I ZASADY
SUDECKIEGO KLUBU PSZCZELARZA POLANKA
Obowiązujący od 01.01.2022 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Sudecki Klub Pszczelarza Polanka w dalszej części Regulaminu zwany klubem, jest nieformalną grupą członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka, działającą na podstawie statutu SPPP jako zespół celowy.
2. Członków klubu łączy pasja do pszczelarstwa i miłość do pszczół oraz potrzeba integrowania się.
3. Za organizację i porządek w klubie odpowiada prezes wraz z zarządem.
4. Zarząd to: prezes, sekretarz, skarbnik.

§ 2
Celem Klubu jest:
1. Promocja i wspieranie produktów pszczelich.
2. Pomoc w programach pomocowych.
3. Propagowanie wiedzy pszczelarskiej.
4. Aktywna integracja pszczelarzy.
5. Pomoc i opieka dla początkujących pszczelarzy.
6. Podnoszenie wiedzy o pszczelarstwie, w tym dzielenie się olbrzymim doświadczeniem starszego pokolenia pszczelarzy z młodymi adeptami pszczelarskimi.

§ 3
1. Czas działalności klubu jest nieograniczony.
2. Teren działalności województwo dolnośląskie oraz ościenne.
3. Klub nie posiada osobowości prawnej.
4. Klub używania najnowszych narzędzi, mających na celu poprawienie komunikacji między członkami klubu, a są to:
a. Strona internetowa klubu: http://walbrzych.cba.pl/
b. Forum klubowe: http://walbrzych.cba.pl/forum/index.php
c. Komunikator WhatsApp: Sudecki Klub Pszczelarza Polanka
d. Facebook: https://m.facebook.com/groups/1196525047509087/?ref=share

II. Członkostwo

§ 4
1. Przynależność do Sudeckiego Klubu Pszczelarza (dalej zwanego klubem) jest dobrowolna.
2. Członkostwo w klubie nie jest równoznaczne z członkostwem w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Polskich Polanka (dalej zwane stowarzyszeniem). Każdy członek klubu może, ale nie musi być członkiem stowarzyszeniem.
3. Dla członków klubu, którzy są jednocześnie członkami stowarzyszenia, zarząd klubu deklaruje pomoc w:
a. komunikacji ze stowarzyszeniem
b. zbieraniu informacji i przesłaniu jej do stowarzyszenia co do ilości rodzin pszczelich oraz zapotrzebowania na leki, matki pszczele i paszę
c. objaśnianiu zasad funkcjonowania dofinansowań
d. kwestii ubezpieczenia pasieki
e. terminów związanych z otrzymaniem i rozliczaniem dofinansowań
f. regulowaniu należności wynikających z programów pomocowych KPWP
4. Członkiem klubu może zostać każdy pszczelarz, który:
a. zapoznał się z regulaminem klubu i zaakceptował go
b. wypełnił deklarację członkowską oraz uzyskał akceptację prezesa klubu
c. zadeklarował rodzaj swojego członkostwa (zgodnie z opisem w § 6)
d. opłacił wymagane składki

§ 5
1. O wysokości składek wynikających z przynależności do klubu decyduje zarząd Sudeckiego Klubu Pszczelarza Polanka.
2. O wysokościach składek wynikających z przynależności do stowarzyszenia decyduje Walne zebranie członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka.
3. Składki klubowe uiszcza się jednorazowo na okres 1 roku, najpóźniej do dnia Walnego zebrania członków klubu. Składkę należy przelać z własnego konta na konto:
Kazimierz Czechowski, Janina Duszyńska nr konta: 27187010452078105523210001. W tytule przelewu należy napisać: wpłacający, czego dotyczy wpłata, rodzaj, ilość.
Na przykład: Jan Kowalski, składka ulowa członek pasywny.
4. Składka ulowa opłacana jest co 5 rodzin pszczelich.
a. 1 rodzina pszczela równa się 6 zł. Czyli za 5 rodzin płacimy 30 złotych, np. za 10 rodzin płacimy 60 złotych itd
b. Składka dla członka pasywnego 100 złotych
5. Brak terminowego opłacenia składek, skutkuje rezygnacją członkostwa w klubie

§ 6
1. W klubie jest podział członków.
a. Członek aktywny, to ten który czynnie uczestniczy w życiu klubu i prowadzi przynajmniej jedno zadanie klubowe.
b. Członek pasywny, to ten który jest bierny w działaniach, ale wspiera swój klub finansowo.
2. Członek aktywny klubu składa do koordynatora działań klubu deklarację co do działania, jakie podejmuje się prowadzić w klubie w terminie od dnia ogłoszenia listy klubowych zadań na dany rok przez prezesa klubu, najpóźniej do dnia Walnego Zebrania członków klubu
3. Członek, który do dnia Walnego Zebrania nie zadeklaruje zaangażowania się w żadne zadanie klubowe zostaje członkiem biernym i taką składkę uiszcza na dany rok.
4. Każdy członek klubu corocznie deklaruje rodzaj swojego członkostwa w klubie (aktywne/ pasywne).
5. Brak deklaracji członka klubu co do rodzaju członkostwa w klubie do dnia Walnego Zebrania jest równoznaczny z członkostwem pasywnym.
6. Na podstawie deklaracji klubowiczów aktywnych koordynator klubu tworzy corocznie listę pszczelarzy odpowiedzialnych za konkretne zadania klubowe. Lista ta może być aktualizowana w ciągu roku.
7. Prezes klubu tworzy listę zadań klubowych, zamieszcza ją na forum klubowym najpóźniej do dnia 1 stycznia każdego roku kalendarzowego. Informację o aktualizacji listy zadań przesyła każdorazowo na klubowym komunikatorze WhatsApp
8. Każdy członek klubu może podjąć własną inicjatywę i zaproponować nowe zadanie nieznajdujące się na liście zadań klubowych, za które chciałby być odpowiedzialny. Decyzję co do wdrożenia nowego zadania podejmuje prezes klubu wraz z członkiem proponującym nowe zadanie.
9. Deklarację co do rodzaju członkostwa, członek klubu składa do koordynatora przez komunikator WhatsApp.
10. Wysokość składek są corocznie ogłaszana przez zarząd i zamieszczane stronie internetowej oraz forum.

§ 7
Członkostwo pasywne w klubu daje klubowiczowi prawo do:
1. brania czynnego udziału w spotkaniach klubu
2. uczestniczenia w imprezach integracyjnych klubu
3. otrzymywania informacji o wszelkich działaniach prowadzonych przez klub
4. otrzymywania uproszczonej informacji dotyczącej finansów klubu
5. brania udziału w ankietach klubowych

§ 8
Członkostwo aktywne w klubie daje klubowiczowi wszystkie prawa wynikające z członkostwa pasywnego oraz prawo do:
1. współdecydowania o kierunkach rozwoju klubu
2. zgłaszania zarządowi klubu propozycji dotyczących ulepszeń i zmian w funkcjonowaniu klubu
3. współdecydowaniu co do charakteru, częstotliwości, terminie imprez integracyjnych
4. reprezentowania wraz z prezesem klubu członków klubu na ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach pszczelarskich (targach, sympozjach, debatach, wystawach) oraz w jednostkach państwowych (Izba Rolnicza, urząd miasta, poselskie biura terenowe, Sejmik, Sejm)
5. możliwość analizowania finansów klubu
6. współdecydowaniu wraz z zarządem klubu o działaniach wynikających w informacji zwrotnej od klubowiczów pozyskanych z przeprowadzonych ankiet.

§ 9
1. Dla lepszego funkcjonowania i pracy klubu, dopuszcza się wolontariuszy w klubie. Wolontariuszem w klubie może zostać współmałżonek/ współmałżonka lub partner/ partnerka członka klubu oraz osoba deklarująca pomoc.
2. Wolontariusz posiada wszystkie prawa wynikające z członkostwa pasywnego w klubie
3. Członek klubu może zadeklarować swojego współmałżonka/ współmałżonkę lub partnera/ partnerkę jako wolontariusza. Deklarację dotyczącą wolontariusza składa się razem z deklaracją co do rodzaju członkostwa w klubie.
4. Wolontariusz nie ponosi żadnych opłat związanych z prowadzeniem klubu.

§ 10
Członek klubu ma obowiązek:
1. Przestrzegać regulaminy w klubie.  
2. Posiadać zgłoszoną pasiekę u Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3. Terminowo opłacać ustalone składki oraz przestrzegać terminów w realizowanych projektach.
4. Do końca września każdego roku zgłaszać ilość posiadanych rodzin pszczelich o ile nastąpiła zmiana do prezesa klubu.
5. Posiadać możliwość odczytywania informacji zamieszczanych na klubowym komunikatorze WhatsApp, stronie internetowej oraz klubowym forum
6. Podać skarbnikowi klubu numer swojego rachunku bankowego do wypłat ewentualnych rozliczeń refundacji.

§ 11
W szczególnych wypadkach członek może zostać zawieszony lub pozbawiony członkostwa w klubie:
1. Działalności na szkodę klubu w szczególności godzących w dobre jego imię.
2. Niegodne zachowanie członka klubu poprzez (arogancję, bezczelność, intrygi, kłamstwo, poniżanie innych członków, łamanie prawa weterynaryjnego oraz podważanie decyzji prezesa.
3. Nieopłacenia terminowo ustalonych składek klubowych.
4. Niestosowanie się do regulaminu klubu.

§ 12
Rezygnacja w klubie następuje:
1. Przez wysłanie SMS ze słowem „Rezygnuję” do prezesa klubu. W związku z tym członkowi klubu nie przysługuje zwrot zapłaconej składki w wielkości adekwatnej do terminu złożenia rezygnacji w ciągu roku.
2. Nieopłacenie wyznaczonych składek rocznych do dnia Walnego zebrania klubu.

III. Władza klubu i reprezentacja

§ 13
1. Prezes odpowiedzialny jest za całokształt pracy klubu.
2. Prezes wspierany jest przez zarząd. O powołaniu członka do zarządu decydują pozostali członkowie zarządu.
3. Klub nie posiada komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
4. W sprawach nieuregulowanych ostatnie słowo należy do prezesa klubu.

§ 14
Do obowiązków sekretarza należy:
1. Sprawowanie opieki nad pismami wychodzącymi
2. Tworzenie zapotrzebowania na matki pszczele oraz ich rozprowadzanie
3. Rozprowadzanie leków
4. Udzielanie niezbędnej pomocy przy różnego rodzaju zbiórkach
5. Reprezentacja klubu w spotkaniach
6. Zbiórka pieniędzy na organizację imprez integracyjnych

§ 15
Do obowiązków skarbnika należy:
1. Sprawowanie opieki finansowej klubu, w szczególności:
a. Księgowanie wpłat od członków klubu związanych z zakupem matek pszczelich, leków, węzy, dofinansowań w ramach programu KPWP
b. Rozliczanie poniesionych kosztów klubowych
c. Udostępniania osobom zainteresowanym wglądu do finansów klubu
d. Sporządzania bilansu finansowego na Walne zebranie
2. Ścisła współpraca z zarządem oraz koordynatorem

§ 16
1. Prezes klubu i pozostali członkowie pełnią swoją funkcję społecznie.
2. Majątkiem klubu dysponuje prezes klubu oraz skarbnik.
3. Prezes ma prawo wykorzystywać środki finansowe klubu na cele: związane z funkcjonowaniem klubu, opłaceniem wszelkich zobowiązań klubowych, reklamowania klubu w tym na cele reprezentacyjne włącznie.
4. Majątek klubu w przypadku rozwiązania klubu zostanie przekazany w całości na organizację charytatywną wskazaną przez prezesa klubu.
5. W przypadku rezygnacji lub śmierci prezesa, nowego prezesa wybiera zarząd.

IV. Postanowienia końcowe

§ 17
1. Danymi osobowymi RODO administruje prezes klubu i skarbnik a podane informacje osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów ściśle związanych z działalnością klubu i mogą być przekazywane do SPP Polanka.
2. Funkcjonowanie klubu oparte jest na wzajemnym zaufaniu klubowiczów do zarządu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszego regulaminu, prezes klubu ma decydujące zdanie.

§ 18
Wszelkie zmiany w regulaminie może dokonać tylko prezes klubu po konsultacji z zarządem klubu. Zmiany dokonywane są poprzez kolejne wydanie regulaminu (każde nowe wydanie regulaminu opatrzone jest datą)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego